FOLIO.CZ.logo FOLIO.CZ zahrani?n¨ª literatura
Spole?nost FOLIO, spol. s r.o., se s¨ªdlem N¨¢dra?n¨ª 896/30, Sm¨ªchov ¨C Praha 5, PS? 150 00, I?O 61247316, zapsan¨¢ v obchodn¨ªm rejst?¨ªku veden¨¦m M¨§stskym soudem v Praze, odd¨ªl C, vlo?ka 28637 (d¨¢le jen ?Spole?nost¡°), V¨¢m t¨ªmto oznamuje, ?e dne 31. kv¨§tna 2017 do?lo k p?evodu 100% pod¨ªlu ve Spole?nosti a novym spole?n¨ªkem je spole?nost EUROMEDIA GROUP, a.s., se s¨ªdlem N¨¢dra?n¨ª 896/30, Sm¨ªchov ¨C Praha 5, PS? 150 00, I?O 49709895, zapsan¨¢ v obchodn¨ªm rejst?¨ªku veden¨¦m M¨§stskym soudem v Praze, odd¨ªl B, vlo?ka 21754.

Spole?nost je nyn¨ª sou?¨¢st¨ª vedouc¨ª skupiny na kni?n¨ªm trhu v ?esk¨¦ republice. Jsme p?esv¨§d?eni, ?e tato zm¨§na povede k dal?¨ªmu prohlouben¨ª na?ich vztah?.

Na?e zbo?¨ª nyn¨ª m??ete objedn¨¢vat na str¨¢nk¨¢ch kni?n¨ªweb.

T¨§?¨ªme se na dal?¨ª spolupr¨¢ci.

Data platn¨¢ k 10.09.2022 10:56
1994-2022 © FOLIO.CZ
P?ihl¨¢?en¨ªm na n¨¢? web vyjad?ujete sv?j souhlas s pou?it¨ªm cookies.
blog-abouts63,blog-config48,blog-key184,blog-config154,blog-key222,blog-homepage192,blog-top109,blog-abouts177,blog-abouts245,blog-abouts94,blog-key162,blog-abouts230,blog-homepage79,blog-abouts64,blog-homepage200,blog-head117,blog-abouts185,blog-abouts102,blog-key170,blog-config87,blog-homepage155,blog-zip4,blog-homepage208,blog-config193,blog-ad42